Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Рускова, К. Г., Lirkov A.
Заглавие: “Химията- нашият живот, нашето бъдеще - Нови материали и технологии“
Ключови думи: plating, electroplated plastics, metallized fabrics

Библиография

  Издание
  "Chemistry", том 20, брой 5, стр. стр. 349-354, 2011, България, Sofia, ISSN 0861-9255

  Autors: Ruskova, K. G., Lirkov A.
  Title: Chemistry- Our Life, Our Future: New Materials and Technologies
  Keywords: plating, electroplated plastics, metallized fabrics

  References

   Issue
   Chemistry, vol. 20, issue 5, pp. 349-354, 2011, Bulgaria, Sofia, ISSN 0861-9255

   Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

   Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова