Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Dishovsky N., Ruskova, K. R., Dodov N.
Title: On the correlation between electromagnetic waves absorption and electrical conductivity of iron powder filled nitrile butadiene rubber
Keywords: absorption, electromagnetic waves, butadiene rubber

References

    Issue
    "Macromolecular Symposia", vol. 169, issue 1, pp. 313-319, 2001, United Kingdom,

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова