Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Dishovsky N., Ruskova, K. G., Radulov I.
Title: “In situ” magnetic modification of polar elastomers
Keywords: magnetic modification, polar elastomers, magnetic field

References

    Issue
    "Materials Research Bulletin", vol. 36, issue 1, pp. 35-45, 2001, United Kingdom,

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Камелия Георгиева Рускова