Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Ivanov, M. P., Mijorski S.
Title: CFD modelling of flow interaction in the breathing zone of a virtual thermal manikin
Keywords: Computational Fluid Dynamics, Indoor Environment, Indoor Air Quality, Virtual Thermal Manikins, Experimental Studies, Breathing Cycle

References

    Issue
    Energy Procedia, vol. 112, pp. 240-251, 2017, Sweden, Elsevier, ISSN 1876-6102

    Copyright Elsevier

    Вид: публикация в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus

    Въведена от: гл. ас. д-р Мартин Пламенов Иванов