Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., M. Petrova., Ch. Jakob., M. Fritz., V. Chakarova.
Title: “Obtaining and Study of Electroless Composite Coatings Cu-SiC and Ni-SiC on Non-Metallic Substrates”
Keywords: Electroless, Composite Coatings, Cu, Ni, Non-Metallic Substrates

References

    Issue
    WoMag, vol. 10, issue 3, pp. 26, 2014, Germany, ISSN 2195-5905

    Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева