Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., M. Petrova., Ek. Dobreva., D. Stoychev.
Title: “Obtaining of Chemical Composite Coatings with Copper Matrix”
Keywords: Chemical, Composite Coatings, Copper Matrix

References

    Issue
    IInd International Congress “Engineering, Ecology and Materials in Processing Industry”, pp. 1176, 2011, Serbia, Proceedings CD, ISBN 978-99955-81-00-8

    Вид: постер/презентация в международен форум, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева