Оригинал (Original)
Автори: Петър Йонков., Киров, Б. Б., Стоицева-Деличева, Д. Р., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: РАЗРАБОТКА НА БИОПРОЦЕСНА СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАН ПРИ ДИРЕКТНА КОНСУМАЦИЯ НА ТЕХНОГЕННИ ЕЛЕКТРОНИ ОТ Methanosaeta harundinacea, ЧАСТ I - РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Ключови думи: метаногенеза, директен междувидов електронен пренос (ДМЕП),б

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет - София, том 65, брой 1, стр. стр. 201, 2015, България, Технически университет - София, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Yonkov P., Kirov, B. B., Delicheva, D. R., Galabov, V. T.
  Title: ENGINEERING OF A BIOPROCESS SYSTEM FOR METHANE PRODUCTION BASED ON DIRECT CONSUMPTION OF TECHNOGENIC ELECTRONS BY Methanosaeta harundinacea, PART I - TEMPERATURE CONTROL
  Keywords: methanogenesis, direct interspecies electron transfer (DIET), bioprocess system, temperature control

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 65, issue 1, pp. 201, 2015, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание