Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: V. Chakarova., Georgieva, M. G., M. Petrova.
Title: “Corrosion resistance of electroless deposited Ni-P coatings on polymer (ABS) substrate”
Keywords: Corrosion resistance, Electroless Deposition, Ni-P coatings, ABS, Polymer substrate

References

    Issue
    Special Issue of Bulg. Chem. Commun., vol. 49, pp. 30, 2017, Bulgaria, ISSN 0324-1130

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева