Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Йорданова, С. Т., Стоицева-Деличева, Д. Р.
Заглавие: СУПЕРВАЙЗОРНО РАЗМИТО УПРАВЛЕНИЕ НА АНАЕРОБНО БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ
Ключови думи: анаеробно биологично пречистване на отпадни води, MATLAB, метод за синтез, оптимизация на структурата, размит регулатор със супервайзор

Библиография

  Издание
  Годишник на Технически университет - София, том 65, брой 1, стр. стр. 146, 2015, България, Технически университет - София, ISBN ISSN 1311-0829

  Autors: Yordanova, S. T., Delicheva, D. R.
  Title: SUPERVISOR-BASED FUZZY LOGIC CONTROL OF ANAEROBIC ORGANIC WASTEWATER TREATMENT
  Keywords: anaerobic biological wastewater treatment, design method, fuzzy logic supervisor-based controller, MATLAB, structure optimization

  References

   Issue
   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 65, issue 1, pp. 146, 2015, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

   Въведена от: гл. ас. д-р Десислава Руменова Стоицева-Деличева