Оригинал (Original)
Автори: Йорданова, С. Т., Стоицева-Деличева, Д. Р.
Заглавие: СУПЕРВАЙЗОРНО РАЗМИТО УПРАВЛЕНИЕ НА АНАЕРОБНО БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ
Ключови думи: анаеробно биологично пречистване на отпадни води, MATLAB, ме

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет - София, том 65, брой 1, стр. стр. 146, 2015, България, Технически университет - София, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Yordanova, S. T., Delicheva, D. R.
  Title: SUPERVISOR-BASED FUZZY LOGIC CONTROL OF ANAEROBIC ORGANIC WASTEWATER TREATMENT
  Keywords: anaerobic biological wastewater treatment, design method, fuzzy logic supervisor-based controller, MATLAB, structure optimization

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 65, issue 1, pp. 146, 2015, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Цитирания (Citation/s):
   1. I. Denev, I. Ivanov and K. Atanasov, "Experimental Study of the Air Exchange in Livestock Building," 2021 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), 2021, pp. 1-6, doi: 10.1109/EFEA49713.2021.9406239. - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание