Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., G. Avdeev., D. Stoychev., M. Petrova.
Title: “Microstructure and Texture Investigation of Chemically Deposited Copper Coatings”
Keywords: Microstructure, Texture, Chemically Deposited Copper Coatings

References

    Issue
    Trans. Inst. Metal Finishing, vol. 93, issue 2, pp. 140, 2015, United Kingdom, ISSN 0020-2967

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева