Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., M. Petrova., N. Razkazov., D. Dobrev.
Title: “Chemical Metallization of Cuibic Boron Nitride for the Production of Composite Materials”
Keywords: Chemical Metallization, Cuibic Boron Nitride, Composite Materials

References

    Issue
    Trans. Inst. Metal Finishing, vol. 92, issue 3, pp. 140, 2014, Albania, ISSN 0020-2967

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева