Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., M. Petrova., V. Chakarova.
Title: “Obtaining of Electroless Ni-P/ZrO2 Composite Coatings on Flexible Substrates of Polyethylene Terephthalate”
Keywords: Electroless Ni-P, ZrO2, Composite Coatings, Flexible Substrates

References

    Issue
    Bulg. Chem. Commun., vol. 45, pp. 116, 2013, Bulgaria, ISSN 0324-1130

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева