Оригинал (Original)
Автори: Стоицева-Деличева, Д. Р., Киров, Б. Б., Мартин Маринов.
Заглавие: Разработване на програмно осигуряване за автоматизирано изграждане на виртуални метаболитни мрежи
Ключови думи: метаболитна мрежа, биоинформатика, генетична база данни, мет

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет - София, том 67, брой 2, стр. стр. 197, 2017, България, Технически университет - София, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Delicheva, D. R., Kirov, B. B., Martin Marinov.
  Title: Engineering of software for virtual metabolic networks automated construction
  Keywords: metabolic network, bioinformatics, genetic database, metabolic model

  References

   Issue

   Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 67, issue 2, pp. 197, 2017, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание