Оригинал (Original)
Автори: Стоицева-Деличева, Д. Р., Маринчев, А. П.
Заглавие: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА МУЗИКА С ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЕСТОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЪРХУ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ЧОВЕКА – ЧАСТ 1
Ключови думи: Фурие анализ, музика, човешки фактор, честотни характеристик

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет София, том 66, брой 2, 2016, България, Технически университет - София, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Delicheva, D. R., Marinchev, A. P.
  Title: INTERDISCIPLINARY APPROACH FOR EVALUATION OF IMPACT OF MUSIC WITH SPECIFIC FREQUENCY CHARACTERISTICS ON PSYCHO-PHISIOLOGICAL ASPECTS OF HUMANS
  Keywords: Fourier analysis, music, human factor, frequency characteristics

  References

   Issue

   Proceeding of Technical University of Sofia, vol. 66, issue 2, 2016, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание