Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Стоицева-Деличева, Д. Р., Борисов, К. П., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключови думи: Психоакустика, невролингвистично програмиране, психометрия, човеко-машинни системи за управление

Библиография

  Издание
  Годишник на Технически университет - София, том 67, брой 2, стр. стр. 153, 2017, България, ТУ-София, ISBN ISSN 1311-0829

  Autors: Delicheva, D. R., Borisov, K. P., Galabov, V. T.
  Title: INTERDISCIPLINARY APPROACH FOR EVALUATION OF SOME PSYCHOLOGICAL ASPECTS
  Keywords: Psychoacoustics, neuro lingual programming, psychometry, human-machine control systems

  References

   Issue
   Proceeding of Technical University of Sofia, vol. 67, issue 2, pp. 153, 2017, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание

   Въведена от: гл. ас. д-р Десислава Руменова Стоицева-Деличева