Оригинал (Original)
Автори: Стоицева-Деличева, Д. Р., Борисов, К. П., Гълъбов, В. Т.
Заглавие: ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключови думи: Психоакустика, невролингвистично програмиране, психометрия,

Библиография

  Издание

  Годишник на Технически университет - София, том 67, брой 2, стр. стр. 153, 2017, България, ТУ-София, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Delicheva, D. R., Borisov, K. P., Galabov, V. T.
  Title: INTERDISCIPLINARY APPROACH FOR EVALUATION OF SOME PSYCHOLOGICAL ASPECTS
  Keywords: Psychoacoustics, neuro lingual programming, psychometry, human-machine control systems

  References

   Issue

   Proceeding of Technical University of Sofia, vol. 67, issue 2, pp. 153, 2017, Bulgaria, Publishing House of Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1311-0829

   Цитирания (Citation/s):
   1. R. Velichkova, R. Angelova and I. Simova, "Assessment of Forest Fire Risk in South-Western Region of Bulgaria," 2021 6th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (EFEA), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/EFEA49713.2021.9406240 - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание