Оригинал (Original)
Автори: гл. ас. д-р Мадлена Жилевска., Жилевски, М. М.
Заглавие: Изследване надеждността на работа за клас фрезови машини
Ключови думи: milling machines, reliability, CNC

Абстракт: This paper examines the reliability for a class of milling machines with digital program control, taking into account the basic subsystems that build them. Experimental studies have been conducted and the results have been compared to several basic signs.

Библиография

  Издание

  Сборник доклади от международна научна конференция „Унитех - Габрово”, стр. стр. 70-73, 2017, България, Габрово, TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO, ISSN 1313-230X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: гл. ас. д-р Мадлена Жилевска., Zhilevski, M. M.
  Title: STUDY OF RELIABILITY FOR A CLASS OF MILLING MACHINES
  Keywords: milling machines, reliability, CNC

  Abstract: This paper examines the reliability for a class of milling machines with digital program control, taking into account the basic subsystems that build them. Experimental studies have been conducted and the results have been compared to several basic signs.

  References

   Issue

   ''Unitech -Gabrovo'', pp. 70-73, 2017, Bulgaria, Gabrovo, TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO, ISSN 1313-230X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум