Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., N. Razkazov., M. Petrova., G. Avdeev., D. Dobrev.
Title: “Preparation of chemical dispersion coatings with included boron nitride”
Keywords: Chemical Dispersion Coatings, Boron Nitride

References

    Issue
    Trans. Inst. Metal Finishing, vol. 91, issue 2, pp. 96, 2013, United Kingdom, ISSN 0020-2967

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева