Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: M. Petrova., Georgieva, M. G., Ek. Dobreva., G. Avdeev.
Title: “Electroless deposition of nanodisperse metal coatings on fabrics”
Keywords: Electroless deposition, nanodisperse metal coatings, fabrics

References

    Issue
    Bulg. Chem. Commun., vol. 44, issue 1, pp. 92, 2012, Bulgaria, ISSN 0324-1130

    Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева