Детайли за публикацията
(Publication details)

Autors: Georgieva, M. G., Petrova M., Dobrev D., Velkоva E., Stoychev D.
Title: “Chemical Deposition of Composite Copper-Diamond Coatings on Non-Metallic Substrate. Part I: Influence of the Composition of Trilonic Electrolyte and the Regime of the Deposition on the Rate Formation of Copper Matrix”
Keywords: Chemical Deposition, Composite Copper-Diamond Coatings, Non-Metallic Substrate

References

    Issue
    Materiale Plastice, vol. 48, issue 4, pp. 269, 2011, Romania, ISSN 0025-5289

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание

    Въведена от: гл. ас. д-р Михаела Георгиева Георгиева