Оригинал (Original)
Автори: Гаджева-Неделчева, М. Г.
Заглавие: Съвременност и култура
Ключови думи: Изкуство, голотата на човешкото тяло, душа, цел на човешкото

Абстракт: , .. видимата история е израз, знак, душевност, станала форма., , Не става дума за онова, което конкретните факти на историята са сами по себе си, като явление от някаква епоха, a за това какво означават, загатват те чрез своята поява., О.Шпенглер , Стремежът да имаш характеризира индустриалното общество, където алчността за пари, слава и сила стана водещ начин на живот , - Ерих Фром /Деликонстантинос/

Библиография

  Издание

  V Научна конференция Съвременни технологии в културно0историческото наследство, том 5, 2017, България, София, ТУ- София, ISSN 2367-6523

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Gadjeva, M. G.
  Title: Modernity and culture
  Keywords: Art, nudeness of the human body, soul, purpose of human existence, purpose of the human body, ..

  Abstract: Chief Assist. Prof. Mihaela Gadzheva, Technical University - Sofia, Ministry of Finance, ID Annotation: ".. the visible story is an expression, a sign, a soul, a form." "It is not about what the concrete facts of history are, in themselves, as a phenomenon of some age, and about what they mean, they imply by their appearance." O. Schwengler "The quest for having characterized the industrial society where greed for money, glory and power has become a leading lifestyle," - Erich From / Delikonstantinos /

  References

   Issue

   V Conference MODERN TECHNOLOGIES IN CULTURAL HERITAGE, vol. 5, 2017, Bulgaria, vol. 5, 2017, Bulgaria, SOfiq, TY-SOfiq, ISSN 2367-6523

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание