Оригинал (Original)
Автори: Йорданов, Р. С., Илиева-Михайлова, Б. П., Цветков, Т. А.
Заглавие: ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ИЗВАДКИТЕ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИ СЪС ЗАДАДЕН РИСК ЗА НЕПРАВИЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
Ключови думи: статистически методи, извадков контрол, качество

Абстракт: Контролните карти на Shewhart са удобен инструмент за провеждане на SPC (Statistical Process Control), но при използването им за поддържане на желано ниво на процеса следва да се държи сметка за рисковете от неправилно вземане на решение. Разглеждат се условията, свързани с възможностите на процеса и обема на извадките за ефективно прилагане на SPC.

Библиография

  Издание

  METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2017, стр. стр. 342- 345, 2017, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Yordanov, R. S., Ilieva, B. P., Tcvetkov, T. A.
  Title: DETERMINATION OF SAMPLE SIZE IN STATISTICAL PROCESS CONTROL WITH A SET RISK OF INCORRECT DECISION-MAKING
  Keywords: control, quality, statisticks metods

  Abstract:

  References

   Issue

   METROLOGY AND METROLOGY ASSURANCE 2017, pp. 342- 345, 2017, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.