Оригинал (Original)
Автори: Дурчева, М. И., Трендафилов, И. Д.
Заглавие: ЗАДАЧАТА ЗА ДИСКРЕТНИЯ ЛОГАРИТЪМ В КРАЙНИ ПОЛЕТА
Ключови думи: дискретен логаритъм, криптосистеми с открит ключ, малка стъпка – голяма стъпка, – алгоритъм на Полард, метод на Полиг– Хелман, индексно смятане

Абстракт: В статията правим обзор на задачата за дискретния логаритъм в крайни полета и на криптосистеми, чиято сигурност е основана на тази задача. Разгледани са някои основни алгоритми и алгоритми на индексното смятане за решаване на задачата за дискретния логаритъм.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 69-78, 2012, България, Созопол
  Autors: Durcheva, M. I., Trendafilov, I. D.
  Title: THE DISCRETE LOGARITHM PROBLEM IN FINITE FIELDS
  Keywords: discrete logarithms, public key cryptosystem, baby-step, giant-step, Pollard’s rho, Pohlig-Hellman method, index-calculus

  Abstract: In this paper we survey the discrete logarithm problem in finite fields and some cryptosystem which based their security on it. Some generic and indexcalculus algorithms for computing discrete logarithms are presented.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 69-78, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум