Оригинал (Original)
Автори: Колева, Д. Д., Попов, Д. А.
Заглавие: Иновативно преобразуване на отпадна ниско-потенциална топлина в електроенергия
Ключови думи: Утилизация, отпадна топлина, содорегенерационен котел, Органичен цикъл на Ренкин

Абстракт: Съществено подобряване на енергийната ефективност в множество индустриални процеси може да се постигне чрез пълноценното използване на отделяната от тях ниско-потенциална отпадна топлина. Нейното преобразуване в електроенергия е трудно осъществимо и в крайна сметка неизгодно при използване на традиционното в енергетиката работно тяло – вода респ. водна пара. В представеното изследване е използван алтернативен подход, при който вместо водна пара като работно тяло в енергопреобразуващия цикъл се използват органични флуиди. Те притежават множество благоприятни за целта топлофизични свойства включително и това, че претърпяват фазов преход при по-ниски температури от тези на водата. С методите на математичното моделиране е оценен ефекта от прилагането на Органичен цикъл на Ренкин при утилизирането на топлината на изходящите димни газове от котелен агрегат използван в целулозно-хартиената промишленост.

Библиография

  Издание

  Сп. Енегетика, брой 6, 2017, България, София, ISBN SSN0324-1521

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Koleva, D. D., Popov, D. A.
  Title: Innovative convertion of waste low-potential heat into electricity
  Keywords: Heat Recovery, Waste heat, black liquor Recovery boiler, Organic Rankine Cycle

  Abstract: Energy savings in households and industry is always an up-to-date task for a poor country in energy resources, such as Bulgaria. It also leads to the improvement of environmental parameters, as it is accompanied by a reduction in the emissions from the combustion of the respective fuels. The operation of multiple production facilities and systems is accompanied by the release of a large amount of low-potential waste heat, which is often not utilized. Its transformation into electricity is hardly feasible when using the traditional working fluid - water vapor. The modern approach to solving this problem requires the application of alternative technology associated with the use of organic fluids such as pentane, toluene, siloxanes and others. This article evaluates the possibility of generating electrical energy with the waste heat contained in the flue gases emitted by the black liquor Recovery boiler. The energy conversion is carried out with the so-called Organic Rankine Cycle.

  References

   Issue

   Energetika journal, issue 6, 2017, Bulgaria, Sofia, ISBN SSN0324-1521

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание