Оригинал (Original)
Автори: Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУМЕРЕН ОБЕКТ С ПИД ЗАКОН И ДЕКУПЛИРАЩА МАТРИЦА ПРИ НЕИЗВЕСТЕН МОДЕЛ НА ОБЕКТА
Ключови думи: ПИД, MIMO, ПЛК, SCADA

Абстракт: Обикновено в промишлените системи обектите имат повече от един вход и един изход. Тези обекти трудно могат да бъдат управлявани с обикновени PID регулатори. Много от тези обекти имат два входа и два изхода (TITO). В тази публикация е даден метод за управление на такива обекти с PID регулатори

Библиография

  Издание

  Международна конференция Автоматика и информатика 2017, стр. стр. 87-90, 2017, България, София, Съюз по автоматика и информатика, ISSN 1313-1850

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Racov, B. Y., Ruzhekov, G. T.
  Title: TITO PID CONTROL USING DECOUPLING FILTER WHEN PROCESS MODEL IS UNKNOWN
  Keywords: PID control, MIMO Systems, PLC, SCADA, Decoupling filters

  Abstract: Typically, in industrial systems, objects have more than one input and one output. These objects can hardly be controlled with ordinary PID regulators. Many of these objects have two inputs and two outputs (TITO). A method for control such objects with a PID regulators is provided in this publication

  References

   Issue

   International Conference Automatics and Informatics'2017, pp. 87-90, 2017, Bulgaria, Sofia, Sosciety of Automatics and Informatics, ISSN 1313-1850

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.