Оригинал (Original)
Автори: Раков, Б. Й., Ружеков, Г. Т.
Заглавие: ПРОГРАМНА СРЕДА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА PLC ПИД УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТ С ДВА ВХОДА И ДВА ИЗХОДА
Ключови думи: Многомерни системи за управление, ПИД, Програмируеми логически контролери (ПЛК)

Абстракт: В голяма част от промишлените системи обектът за управление е с повече от един вход и един изход (multiple-inputs, multiple-outputs systems, MIMO systems). Много разпространени са обектите с два входа и два изхода (two inputs and two outputs, TITO). Реализирана е изцяло програмна симулация на процеса на управление, което позволява проверка на различни алгоритми. Управляващият софтуер е реализиран в среда на програмируем логически контролер (ПЛК).

Библиография

  Издание

  Годишник на технически университет-София, том 67, брой 2, стр. стр. 263 – 272, 2017, България, София, ТУ-София, ISSN 1311-0829

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Racov, B. Y., Ruzhekov, G. T.
  Title: PROGRAM ENVIRONMENT FOR PLC PID CONTROL DESIGN OF A PLANT WITH TWO INPUTS AND TWO OUTPUTS
  Keywords: Multiple-inputs, multiple-outputs systems, PID, Programmable logical controllers (PLC)

  Abstract: In most of the industrial control systems the plant consists of more than one input and one output (multiple-inputs, multiple-outputs systems, MIMO systems). Widespread are plants with two inputs and two outputs (two inputs and two outputs, TITO). Complete program simulation of the control process was realized which allows verification of many control algorithms. The control software is implemented in an environment of programmable logical controller (PLC).

  References

   Issue

   TU-Sofia, vol. 67, issue 2, pp. 263 – 272, 2017, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1311-0829

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.