Оригинал (Original)
Автори: Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С.
Заглавие: ГЕНЕРИРАЩО ОПИСАНИЕ НА ДЕТАЙЛ ПОСРЕДСТВОМ НЕГОВИТЕ ГЕОМЕТРИЧНИ ИНТЕРФЕЙСИ
Ключови думи: геометрични интерфейси, CAD, модел на детайл, модел на сглоб

Абстракт: Интерфейсите представляват мястото, където два обекта се срещат и взаимодействат помежду си. Тук се разглеждат само геометричните аспекти на интерфейсите, поради което се въвежда понятието геометричен интерфейс. В CAD модел на сглобена единица геометричните интерфейси се реализират посредством налагане на геометрични ограничения за позициониране. В редица случаи тези ограничения се налагат формално без да се отчитат реалните механични връзки. Това налага по-подробно изследване на геометричните интерфейси и възможностите за тяхното представяне като част от CAD модела на изделието. В настоящата работа се обсъжда описание на детайл посредством неговите геометрични интерфейси. Интерфейсите се разглеждат на различни нива на абстракция, съответстващи на етапите на процеса на конструиране. Различните нива на абстракция съдържат множество конкретни реализации, поради което описанието се нарича генериращо. Предимство на обсъждания подход е възможността за генериране на номинална геометрия въз

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 33, 2017, България, София, ISSN 1313-7530
  Autors: Goranov, P. V., Todorova, E. A., Georgieva, D. S.
  Title: A GENERATIVE MODEL OF A PART THROUGH ITS GEOMETRICAL INTERFACES
  Keywords: geometrical interfaces, CAD, model of part, model of assembly

  Abstract: Interfaces are the place where two objects meet and interact with each other. Only the geometrical aspects of the interfaces are considered here and therefore the geometrical interface concept is introduced. In a CAD model of an assembly the geometrical interfaces are implemented by applying geometrical constraints for orientation. In many cases these constraints are set formally without taking into account the actual mechanical connections. This requires a more detailed investigation of the geometrical interfaces and the possibilities for their appearance as part of the CAD model of the assembly. In this work a description of a part through its geometrical interfaces is discussed. The interfaces are considered at different levels of abstraction that correspond to the stages of the design process. The differing levels of abstraction contain many specific implementations hence the description is called generative. An advantage of the discussed approach is the ability to generate actual

  References

   Issue

   Bulgarian journal for engineering design, issue 33, 2017, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-7530

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus