Оригинал (Original)
Автори: Георгиева, Д. С., Горанов, П. В., Тодорова, Е. А.
Заглавие: ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ НА СГЛОБЕНА ЕДИНИЦА НА НИВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Ключови думи: схема на базиране, преограничаване, CAD, модел на сглобена е

Абстракт: Съвременните CAD системи намират широко приложение в процеса на проектиране и конструиране на електромеханични изделия. Въпреки тяхното непрекъснато развитие и усъвършенстване е налице недостатъчна реалистичност на създаваните CAD модели при представяне на реалните механични връзки между компонентите. В работата се предлага обектно-ориентиран модел на сглобена единица, който позволява да се анализират проблемите, свързани с подобряване реалистичността на CAD модела и повишаване нивото на поддръжка на конструктора при преход от концептуалния етап на процеса на конструиране към геометричното оформяне на сглобената единица.

Библиография

  Издание

  Българско списание за инженерно проектиране, брой 34, стр. стр. 79-84, 2017, България, София, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Georgieva, D. S., Goranov, P. V., Todorova, E. A.
  Title: OBJECT-ORIENTED ASSEMBLY MODEL AT POSITIONING LEVEL
  Keywords: basing scheme, restrict, CAD, assembly model

  Abstract: Modern CAD systems are widely used in the design of electromechanical products. Въпреки тяхното непрекъснато развитие и усъвършенстване е налице недостатъчна реалистичност на създаваните CAD модели при представяне на реалните механични връзки между компонентите. Despite their continuous development and improvement there is insufficient realism of the created CAD models when presenting the real mechanical connections between the components. The work offers an object-oriented assembly model, which allows to analyze issues according to improving the realism of the CAD model and increasing the level of support the designer when going from the conceptual stage of the design process to the stage of creating the geometric shape of the assembly.

  References

   Issue

   Bulgarian journal for engineering design, issue 34, pp. 79-84, 2017, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум, индексирана в Scopus