Оригинал (Original)
Автори: Вълкова, М. И.
Заглавие: ЦЕННОСТИ НА УЧЕЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Ключови думи: ценности, изследване, учещи

Абстракт: Целта на настоящото емпирично изследване е да се установи кои са най-предпочитаните ценности сред учещите и да се направи анализ на избора между терминални и инструментални ценности. Използваната изследователска методика се базира на теорията на М. Рокич. Изследването включва общо 412 лица.

Библиография

  Издание

  Национална научна конференция с международно участие "Образователни технологии 2017", том 32, брой 2, стр. стр. 38-41, 2017, България, Каварна, Известия на съюза на учените - Сливен, ISSN 1311 2864

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Valkova, M. I.
  Title: THE BULGARIAN STUDENTS’VALUES
  Keywords: study, values, students

  Abstract: The purpose of this empirical study is to identify the most preferred values among students and to analyze the choice between terminal and instrumental values. The research methodology is based on the theory of M. Rokeach. His test was adapted for the purposes of the present study and instead of ranking the 36 values, students had to choose 10 which they considered to be the most important and necessary for them. The results are expected and outlines some regularities in the values of the adolescents. The study includes a total of 412 persons. The first three places occupy „health“, „real friendship“ and „freedom“.

  References

   Issue

   International science conference EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 2017, vol. 32, issue 2, pp. 38-41, 2017, Bulgaria, Kavarna, Announcements of Union of Scientists Sliven, ISSN 1311 2864

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание