Оригинал (Original)
Автори: Тенева, М. И., Вълкова, М. И.
Заглавие: МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ
Ключови думи: ценности, подходи, методи, изследване

Абстракт: В статията се представят научни подходи за изследване на ценностите. Анализират се концептуални модели и изследователски инструменти за изследване на ценностите на социално и личностно равнище.

Библиография

  Издание

  Национална научна конференция с международно участие «Сливен – 2017», том 32, брой 1, стр. стр. 76-80, 2017, България, Сливен, « Известия на Съюза на учените-Сливен», ISSN 1311 2864

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Teneva, M. I., Valkova, M. I.
  Title: SCIENTIFIC APPROACHES TO STUDYING VALUES
  Keywords: values, approaches, methods, research

  Abstract: The article presents scientific approaches tо studying values. It analyzes conceptual models and research tools to study values at social and personal level.

  References

   Issue

   National Scientific Conference with International Participation «Sliven - 2017», vol. 32, issue 1, pp. 76-80, 2017, Bulgaria, Sliven, Announcements of Union of Scientists-Sliven, ISSN 1311 2864

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Христова, Сл. Транснационални ценности и митове в българската и гръцка преса. Автореферат, С. - 2019 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание