Оригинал (Original)
Автори: Ефремов, А. К.
Заглавие: ПРИЛОЖЕНИЕ НА НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
Ключови думи: невронни мрежи, метод на Гаус-Нютон, кредитен риск

Абстракт: В работата е представен алгоритъм за обучение на невронни мрежи (НМ), чието приложение е в сектора на финансите. Алгоритмът се базира на числено устойчива реализация на метода Гаус-Нютон. Входните величини на НМ са характеристиките на даден кандидат за кредит, а изходът е вероятността кредитоискателят да е с добро поведение (коректно да обслужва кредита). Основните заключения са свързани с приложимостта на НМ в системите за управление на кредитния риск.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 53-60, 2012, България, Созопол
  Autors: Efremov, A. K.
  Title: AN APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN THE CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEMS
  Keywords: neural networks, Gauss-Newton, credit risk

  Abstract: The paper presents an algorithm for training of artificial neural networks(ANN) and their application for risk assessment in the finance industry. A numerically stable realization of the Gauss-Newton method is applied for training of ANN-s, used by the credit risk management systems. In this application, the inputs of ANN are the available characteristics about the individuals, applied for a credit (application and bureau data) and the output is the probability the applicants to have a good performance.The main conclusions are regarding the ANN applicability for the credit risk assessment.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 53-60, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум