Оригинал (Original)
Автори: Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В.
Заглавие: СТРАТЕГИИ ЗА ПЛАНИРАНЕ ТРАЕКТОРИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ НА МОБИЛЕН РОБОТ С ОТЧИТАНЕ НА МОМЕНТНОТО МУ СЪСТОЯНИЕ И СРЕДАТА
Ключови думи: мобилни роботи, концептуално планиране, изкуствен интелект,

Абстракт: Настоящето изследване е ориентирано към изграждане на стратегии за приложение на методите и средствата на изкуствения интелект в етапа на концептуалното планиране на движения и действия с отчитане действителното състояние на робота в локализиран междинен момент, конкретна среда и планирана траектория при пълна или частична мобилност на робота.

Библиография

  Издание

  International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS'2017, 2017, България, София, ISSN 1313-1850

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Trifonov, R. I., Pavlova, G. V.
  Title: STRATEGY FOR PLANNING MOBILE ROBOT TRAJECTORY CONSIDERING ITS MOMENT STATE AND ENVIRONMENT
  Keywords: mobile robots, conceptual planning, artificial intelligence, moment state

  Abstract: Presented research aims to develop strategies for the application of artificial intelligence methods and tools in the conceptual planning of movements and actions of the robot, taking into account its actual state at a localized intermediate moment, specific environment and planned trajectory with complete or partial mobility of the robot

  References

   Issue

   International Conference АUTOMATICS AND INFORMATICS'2017, 2017, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-1850

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание