Оригинал (Original)
Автори: Трифонов, Р. И., Павлова, Г. В.
Заглавие: Приложение на методите на изкуствения интелект в роботиката
Ключови думи: изкуствен интелект, машинно обучение, роботика, интелигентно

Абстракт: Една от интересните области за прилагене на методите на изкуствения интелект е роботиката. В настоящата статия е направен кратък обзор на интелигетнтите роботизирани системи, архутектура и техните основни характеристики. Описани са и методите (алгоритмите) на изкуствения интелект и машинното обучение (невронни мрежи, генетични алгоритми и други) и задачите, които могат да се решават чрез тях.

Библиография

  Издание

  СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ“, 2017, България, Перник

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Trifonov, R. I., Pavlova, G. V.
  Title: Application of artificial intelligence methods in robotics
  Keywords: artificial intelligence, machine learning, robotics, intelligent behavior

  Abstract: A brief overview of intelligent robotic systems, architectures and their main features is made in this report. The methods (algorithms) of artificial intelligence and machine training (neural networks, genetic algorithms, etc.) and the tasks that can be solved through them are also described.

  References

   Issue

   7-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "EDUCATION, SCIENCE, INNOVATIONS", 2017, Bulgaria, Pernik

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание