Оригинал (Original)
Автори: Енев, С. Е.
Заглавие: ДИСКРЕТНА ВХОДНО-ИЗХОДНА ЛИНЕАРИЗАЦИЯ НА ТОКОВО УПРАВЛЯВАНИ АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ
Ключови думи: управление на асинхронни двигатели в режим на управление по

Абстракт: В работата е синтезиран линеаризиращ закон за управление на асинхронни двигатели в режим на управление по ток. Синтезът е извършен директно в дискретната област, като се базира на точен дискретен модел на двигателя. Очакваните характеристики на системата за управление са потвърдени посредством симулации. Коментирани са и някои особености, свързани с практическата реализация на предложения закон за управление.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 45-52, 2012, България, Созопол
  Autors: Enev, S. E.
  Title: DISCRETE-TIME INPUT-OUTPUT LINEARIZATION OF CURRENT-FED INDUCTION MOTORS
  Keywords: current-fed induction motor control, input-output linearization

  Abstract: In this paper, an input-output linearizing and decoupling control law for the induction motor in current-fed mode is designed directly in the discrete-time domain, based on an exact discrete-time model of the motor. The expected control system performance is confirmed by simulations. Different practical implementation issues are commented.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 45-52, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум