Оригинал (Original)
Автори: Павлова, М. Ц., Дочева, Л. Е., Дочев, И. Н.
Заглавие: Софтуерна реализация на система за контрол на отдалечени обекти чрез видеонаблюдение
Ключови думи: отдалечени обекти, видеонаблюдение

Абстракт: Настоящият доклад има за цел да представи разработка на софтуерна реализация на система за контрол на отдалечени обекти. Системата е реализирана с безпилотно летателно средство – куадкоптер. Освен апаратната част, съвременната техника се нуждае от прецизен софтуер, който да отговаря на поставените към системата цели. Всеки куадкоптер има своя управляваща система, но тъй като изискванията към последния са разширени т.е. освен снемане на снимков и видео материал трябва да може в реално време информацията да бъде изпратена до работна станция, се налага разработка на приложен софтуер. В представената разработка са изложени проучените възможности за предаване на информация и е аргументиран изборът на представеното решение. Докладът предоставя идея за разрешаване по един достъпен начин на проблема за заснемане на трудно достъпни обекти. Решение, което може да намери приложение в екологични проекти за опазване на околната среда, спортни мероприятия, Енергетиката и др.

Библиография

 1. Sahani, M., Mohanty, M.N., 2015, Realization of Different Algorithms Using Raspberry Pi for Real-Time Image Processing Application, Advances in Intelligent Systems and Computing, том 2, стр. стр. 473-479
 2. farnell, 2017, Raspberry Pi NoIR Camera v2, <http://www.farnell.com/datasheets/2056180.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 18.01.2019
 3. The Raspberry Pi Foundation, 2017, Getting started with picamera, <https://www.raspberrypi.org/learning/getting-started-with-picamera/worksheet/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 21.01.2019
 4. The Raspberry Pi Foundation, 2017, NOOBS - Raspberry Pi, <https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 21.01.2019
 5. GlobalTop Technology Inc., 2011, FGPMMOPA6H GPS Standalone Module Data Sheet, GlobalTop Technology Inc., <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/GlobalTop-FGPMMOPA6H-Datasheet-V0A.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 21.01.2019
 6. Тренчев И., П. Миланов, Н. Пенчева,, 2010, Невронни мрежи, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ", <http://www.newweirdscience.com/nevmreji.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 21.01.2019

Издание

Електроника, стр. стр. 35-39, 2017, България, София, СЕЕС, ISSN 1313-3985
Autors: Pavlova, M. C., Docheva, L. E., Dochev, I. N.
Title: Software implementation of a remote control system with video observation
Keywords: remote control, video observation

Abstract: The aim in current paper is to present a software realization for control system of remote objects. The system is implemented by means of quadcopter and control module. The modern technology needs of accurate software, which complies to the current tasks. Each quadcopter has owns control software, but we need to transmit the data to the work station in real time or to take picture and catch the video. Therefore it is necessary to create an additional software application. This paper gives an idea for a chip way to record the inaccessible place of the ground. The proposed solution can be used in ecology projects, sports events also energy sectors and etc.

References

 1. Sahani, M., Mohanty, M.N., 2015, Realization of Different Algorithms Using Raspberry Pi for Real-Time Image Processing Application, Advances in Intelligent Systems and Computing, том 2, стр. стр. 473-479
 2. farnell, 2017, Raspberry Pi NoIR Camera v2, <http://www.farnell.com/datasheets/2056180.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 18.01.2019
 3. The Raspberry Pi Foundation, 2017, Getting started with picamera, <https://www.raspberrypi.org/learning/getting-started-with-picamera/worksheet/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 21.01.2019
 4. The Raspberry Pi Foundation, 2017, NOOBS - Raspberry Pi, <https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 21.01.2019
 5. GlobalTop Technology Inc., 2011, FGPMMOPA6H GPS Standalone Module Data Sheet, GlobalTop Technology Inc., <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/GlobalTop-FGPMMOPA6H-Datasheet-V0A.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 21.01.2019
 6. Тренчев И., П. Миланов, Н. Пенчева,, 2010, Невронни мрежи, ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ", <http://www.newweirdscience.com/nevmreji.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 21.01.2019

Issue

Electronica, pp. 35-39, 2017, Bulgaria, Sofia, SEES, ISSN 1313-3985

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание