Оригинал (Original)
Автори: Павлова, М. Ц., Дочева, Л. Е., Дочев, И. Н.
Заглавие: Апаратна реализация на система за контрол на отдалечени обекти чрез видеонаблюдение
Ключови думи: отдалечен контрол, видео наблюдение

Абстракт: Настоящият доклад касае предложение, което разрешава проблеми, породени от невъзможността да се достигат дадени обекти от земната повърхност. Направено е проучване и проектиране на апаратната част на система, съставена от безпилотно летателно средство и управляващ модул. В статията се представят съвременни технологии, които позволяват организирането на обследване на отдалечени обекти, заснемането на обекта и предаването на данните на работна станция. Обсъдени са трудностите, които възникват и е предложено решение за тяхното преодоляване. Проучени са възможностите за предаване на информация и е аргументиран изборът на представеното решение. Докладът предоставя идея за разрешаване по един достъпен начин на проблема за заснемане на трудно достъпни обекти и може да намери приложение в екологични проекти за опазване на околната среда, спортни мероприятия, Енергетиката и др.

Библиография

  1. farnell, 2017, Raspberry Pi NoIR Camera v2, <http://www.farnell.com/datasheets/2056180.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.01.2019
  2. Iszaidy, I., Alias, A., Ngadiran, R., Ahmad, R.B., Jais, M.I., Shuhaizar, 2016, Video size comparison for embedded vehicle speed detection & travel time estimation system by using Raspberry Pi, Melaka, Malaysia, 5th - 6th November 2016, <New Jersey>, IEEE
  3. SparkFun Electronics, 2017, Raspberry Pi 3, <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/ Dev/RaspberryPi/2020826.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.01.2019
  4. NXP, 2017, SDIO101A, NXP Semiconductors Netherlands B.V., <http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SDIO1 1A.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.01.2019
  5. [5] Sahani, M., Mohanty, M.N., 2015, Realization of Different Algorithms Using Raspberry Pi for Real-Time Image Processing Application, Advances in Intelligent Systems and Computing, том 2, стр. стр. 473-479

Издание

Електроника, стр. стр. 40-43, 2017, България, София, СЕЕС, ISSN 1313-3985
Autors: Pavlova, M. C., Docheva, L. E., Dochev, I. N.
Title: Hardware implementation of a remote control system with video observation
Keywords: remote control, video observation

Abstract: In current paper is presented a solution how to take an information from the inaccessible place of earth. It is done the research and design of hardware part of the system, which contain the quadcopter and control module. In this paper are presented a modern technology allowed to survey the remotely objects, to record them and transmit to the remotely work station. The problems, which appears and their solution are discussed. It is researched the possibilities the information to be transmitted. Choice argumentation is given. The paper gives the idea for the chipper way to record the inaccessible place of the ground. The proposed solution can be use in ecology projects, sports events also energy sectors and etc.

References

  1. farnell, 2017, Raspberry Pi NoIR Camera v2, <http://www.farnell.com/datasheets/2056180.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.01.2019
  2. Iszaidy, I., Alias, A., Ngadiran, R., Ahmad, R.B., Jais, M.I., Shuhaizar, 2016, Video size comparison for embedded vehicle speed detection & travel time estimation system by using Raspberry Pi, Melaka, Malaysia, 5th - 6th November 2016, <New Jersey>, IEEE
  3. SparkFun Electronics, 2017, Raspberry Pi 3, <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/ Dev/RaspberryPi/2020826.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.01.2019
  4. NXP, 2017, SDIO101A, NXP Semiconductors Netherlands B.V., <http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SDIO1 1A.pdf>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 03.01.2019
  5. [5] Sahani, M., Mohanty, M.N., 2015, Realization of Different Algorithms Using Raspberry Pi for Real-Time Image Processing Application, Advances in Intelligent Systems and Computing, том 2, стр. стр. 473-479

Issue

Electronica, pp. 40-43, 2017, Bulgaria, Sofia, SEES, ISSN 1313-3985

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание