Оригинал (Original)
Автори: Меразчиев,Д.
Заглавие: СИНТЕЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗМИТИ АЛГОРИТМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДВУСВЪРЗАНИ ОБЕКТИ
Ключови думи: двусвързан обект, MATLABТМ, ПИ регулатор, размити алгоритми за управление, симулиране

Абстракт: Промишлените процеси като обекти за управление се характеризират със закъснения, инерционност, многосвързаност, нелинейност и променливост на параметрите. Едновременното отчитане на тези особености възпрепятства намирането на несложен и същевременно точен модел на обекта, което затруднява синтеза на управление с използване на класически подходи. Цел на разработката е проектиране на размити алгоритми за управление на двусвързан обект без необходимост от класически модел на обекта. Синтезираните размити системи се изследват чрез симулация в MATLABТМ и показателите на процесите се сравняват между си и с показателите на автономна система с класически двусвързан регулатор.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 35-44, 2012, България, Созопол, 122ПД0027-08
  Autors: Merazchiev,D.
  Title: DESIGN AND INVESTIGATION OF FUZZY LOGIC ALGORITHMS FOR CONTROL OF TWOVARIABLE PLANTS
  Keywords: Fuzzy logic control, MIMO System, MATLABТМ, PI controller, simulation investigations

  Abstract: Basic features of the industrial processes are the time delay, the inertia, the multivariable character, the nonlinearity and the parameter variations. The consideration of all these peculiarities in a simple and precise plant model is a difficult task, which hinders the design of the controller using the classical approaches. The aim of the present research is the design of fuzzy logic algorithms for the control of a multivariable plant without the need of a classical plant model. The designed fuzzy systems are investigated via simulation in MATLABТМ and the performances of the processes are compared for the different control algorithms and with the performance of a decoupled system with classical two-variable controller.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 35-44, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум