Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С., Маджарски, Е. М., Милетиев, Р. Г.
Заглавие: МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛА
Ключови думи: ДИАГНОСТИКА, ВИБРОДИАГНОСТИКА, ОКАЧВАНЕ НА АВТОМОБИЛА, ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, ГУМЕНО-МЕТАЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ШАРНИРНИ СЪЕДИНЕНИЯ, АКСЕЛЕРОМЕТРИ

Абстракт: Основните въпроси които се разглеждат в тази тема: оценка на техническото състояние; методи за диагностика на гумено-метални съединения, разработване на вибродиагностична система

Библиография

  Издание

  Trans&MOTAUTO, том 2, брой 1, стр. стр. 71-73, 2009, България, Слънчев бряг, ISSN 1313-5031

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Damyanov, I. S., Madjarski, E. M., Miletiev, R. G.
  Title: METHOD FOR DETERMINING THE STATUS OF TECHNICAL ELEMENTS OF SUSPENSION OF THE CAR
  Keywords: DIAGNOSTICS, VIBRODIAGNOSTIC,CAR SUSPENSION,TECHNICAL CONDITION,ARM BUSHING, BALL JOINTS, ACCELEROMETERS

  Abstract: The main issues are considered in this topic: estimation of technical condition; methods for rubber bushing diagnostics, development of vibrodiagnostic system

  References

   Issue

   Trans&MOTAUTO, vol. 2, issue 1, pp. 71-73, 2009, Bulgaria, Suuny Beach, ISSN 1313-5031

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание