Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С., Маджарски, Е. М., Милетиев, Р. Г.
Заглавие: ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИБРОДИАГНОСТИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ
Ключови думи: ДИАГНОСТИКА, ВИБРОДИАГНОСТИКА, ОКАЧВАНЕ НА АВТОМОБИЛА, ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, АМОРТИСЬОР, АКСЕЛЕРОМЕТЪР

Абстракт: Основните въпроси които се разглеждат в тази тема: оценка на техническото състояние; методи за диагностика на амортисьори, разработване на вибро-диагностична система; записи на вибро-диаграми

Библиография

  Издание

  Trans&MOTAUTO, том 2, брой 1, стр. стр. 62-64, 2008, България, Созопол, ISSN 1313-5031
  Autors: Damyanov, I. S., Madjarski, E. M., Miletiev, R. G.
  Title: ESTIMATION OF EXACTITUDE USING VIBRODIAGNOSTIC FOR DETERMINATION TEHNICAL CONDITION OF ELEMENTS OF VEHICLE SUSPENSION
  Keywords: DIAGNOSTICS, VIBRODIAGNOSTIC, CAR SUSPENSION, TECHNICAL CONDITION, SHOCK ABSORBER, INERTIA SENSOR

  Abstract: The main issues are considered in this topic: estimation of technical condition; methods for shock absorber diagnostics, development of vibrodiagnostic system; records of vibro-diagrams

  References

   Issue

   Trans&MOTAUTO, vol. 2, issue 1, pp. 62-64, 2008, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1313-5031

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание