Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С., Милетиев, Р. Г.
Заглавие: Система за вибродиагностика за оценка техническото състояние на елементите от окачването на автомобилите
Ключови думи: Диагностика, вибродиагностика, окачване на автомобила, техническо състояние, амортисьори, агселерометрия

Абстракт: Основните въпроси които се разглеждат в тази тема: оценка на техническото състояние; методи за диагностика на амортисьори, разработване на вибродиагностична система; записи на вибро-диаграми.

Библиография

  Издание

  Trans&MOTAUTO, 2007, България, Русе

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Damyanow, I. S., Miletiev, R. I.
  Title: VIBRODIAGNOSTIC SYSTEM FOR ESTIMATION TEHNICAL CONDITION OF ELEMENTS OF VEHICLE SUSPENSION
  Keywords: DIAGNOSTICS, VIBRODIAGNOSTIC, CAR SUSPENSION, TECHNICAL CONDITION, SHOCK ABSORBER, INERTIA SENSOR

  Abstract: The main issues are considered in this topic: estimation of technical condition; methods for shock absorber diagnostics, development of vibrodiagnostic system; records of vibro-diagrams

  References

   Issue

   Trans&MOTAUTO, 2007, Bulgaria, Ruse

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание