Детайли за публикацията
(Publication details)

Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., Христов, В. Д.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНОТО ДВИЖЕНИЕТО НА СВЕТЛИННО РЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА
Ключови думи: безпилотен летателен апарат, показатели на пътнотранспортното движение, трафик, светофарна уредба, транспортни потоци, време за чакане на кръстовище, оптимизиране на времето на светофарен цикъл

Абстракт: Обект на изследването са пет светлинно регулирани кръстовища в гр. София - ул. „Акад. Стефан Младенов” и ул. „8-ми декември”, ул. „Слатинска“ и ул. „Иван Щерев“, бул. „Сливница” и улица „Димитър Петков”, бул.“Сливница“ и бул.“Панчо Владигеров“, ул. „Оборище“ и ул. „Черковна“. В доклада се представя оптималното решение за продължителността на светлинните сигнали на светлинно регулирани кръстовища.

Библиография

  Издание
  BulTrans-2017, том 1, брой 1, 2017, България, Sozopol, Техническия университет – София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Damyanov, I. D., Mladenov, G. D., Savova-Maratzenkova, M. G., Palagachev, G. D., Hristov, V. D.
  Title: RESEARCH, ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF THE INDICATORS OF THE ROAD TRAFFIC OF LIGHT REGULATED CROSSROADS
  Keywords: unmanned airplane, traffic indicators, traffic, traffic lights, traffic flows, junction time, optimization of traffic light cycle time

  Abstract: Subject of the study are five light-regulated crossroads in Sofia - Acad. Stefan Mladenov Street and 8th December Street, Slatinska Street and Ivan Shterev Street, Slivnitsa Blvd., Dimitar Petkov Street, Slivnitsa Blvd. and Pancho Vladigerov Blvd., Oborishte Str. And Cherkovna Str. The report presents an optimal solution for the duration of the light signals of light regulated intersection.

  References

   Issue
   BulTrans-2017, vol. 1, issue 1, 2017, Bulgaria, Sozopol, Техническия университет – София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание

   Въведена от: гл. ас. д-р Илиян Славков Дамянов