Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, И. С., Младенов, Г. Д., Савова-Мраценкова, М. Г., Палагачев, Г. Д., Христов, В. Д.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПЕШЕХОДНИ И ТРАНСПОРТНИ ПОТОЦИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО
Ключови думи: безпилотен летателен апарат, показатели на пътнотранспортното движение, светофарна уредба, пешеходни потоци, транспортни потоци

Абстракт: Обект на изследването са три светофарни уредби за пешеходци в гр. София - бул. Св. Климент Охридски на спирката на Лесотехнически университет, бул. Цар Борис III при бул. Гоце Делчев по който движението е спряно поради ремонтни дейности и бул. Димитър Пешев посока от бул. Цариградско шосе към Гара Искър. Местата на пресичане на уличното платно от пешеходци, регулирани със светофарна уредба, осигурява в голяма степен безопасното им преминаване. В тези случаи е необходимо приложените времена на отделните сигнали да гарантират минимална задръжка и на двата потока

Библиография

  Издание

  BulTrans-2017, том 1, брой 1, 2017, България, Sozopol, Техническия университет – София
  Autors: Damyanov, I. S., Mladenov, G. D., Savova-Maratzenkova, M. G., Palagachev, G. D., Hristov, V. D.
  Title: EXAMINATION OF INTERACTION BETWEEN CARRIAGE AND TRANSPORT FLOWS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION AND THE SAFETY OF MOVEMENT
  Keywords: unmanned airplane, traffic indicators, traffic lights, pedestrian flows, transport flows

  Abstract: The subject of the survey is three traffic lights for pedestrians in Sofia - Kliment Ohridski at the station of the University of Forestry, Tsar Boris III Blvd. at Gotse Delchev Blvd., on which the traffic is stopped due to repair works and Dimitar Peshev Blvd., from Tsarigradsko shose Blvd. to Iskar Station. Places of crossing the roadway by pedestrians, regulated by traffic lights, provided largely safe passage. In these cases attached times of individual signals have to guarantee minimum delay of both streams.

  References

   Issue

   BulTrans-2017, vol. 1, issue 1, 2017, Bulgaria, Sozopol, Техническия университет – София

   Цитирания (Citation/s):
   1. Clearance speed study for intergreen time determination, Design of an Automated Railway Crossing System with Verilog language in CPLD, M. Zhilevski, V. Hristov, 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “TechSys 2020” – ENGINEERING, TECHNOLOGIES AND SYSTEMS Technical University of Sofia, Plovdiv Branch 14-16 May 2020 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
   2. Durhan Saliev, Vladimir Madjarski, Road traffic parameters investigation on the route in the city of sofia using the mobile observer method, 59th Annual Science Conference of Ruse University New Industries, Digital Economy, Society - Projections Of The Future III Dedicated to the 75th anniversary of the University of Ruse, , volume 59, book 4.2.pp.15 – 21, ISSN: 1311-3321 (print), ISSN: 2603-4123 (on-line) - 2020 - в български издания

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание