Оригинал (Original)
Автори: Табакова,Б.
Заглавие: УСТОЙЧИВОСТ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РАЗМИТ РЕГУЛАТОР НА ПРИНЦИПА НА ПАРАЛЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНА КОМПЕНСАЦИЯ И ПРЕДИКТОР НА ОБЕКТА
Ключови думи: ЛМН, РР, ПРК СРУ, системи с предикторно управление, устойчивост на размити системи

Абстракт: В работата се разглеждат проблемите за устойчивост на системи с размито управление (СРУ), които са синтезирани на принципа на паралелно разпределената компенсация (ПРК) с прогнозиране на обекта. Предложен е метод за изследване на устойчивост, изведен от условията за устойчивост на Ляпунов, които се решават с помощта на линейно - матрични неравенства (ЛМН). Ефективността на метода се оценява чрез прилагането му при син- теза на ПРК размити регулатори (РР) с прогнозиране за управление на термодинамичен обект.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 25-34, 2012, България, Созопол
  Autors: Tabakova,B.
  Title: STABILITY OF A FUZZY CONTROL SYSTEM WITH PARALLEL DISTRIBUTED COMPENSATION BASED CONTROLLER AND PLANT PREDICTOR
  Keywords: fuzzy controllers, FCS with predictors, LMI, PDC FCS, stability of FCS

  Abstract: This paper addresses the problems of the stability of fuzzy control systems (FCS) with plant predictor based on the principle of the parallel distribution compensation (PDC). A method for stability analysis of such systems is suggested. The method is an extension of the Lyapunov stability conditions, which are solved by the means of Linear Matrix Inequalities (LMI). The effectiveness of the developed method is assessed by its application to PDC FCS design for temperature control.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 25-34, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум