Оригинал (Original)
Автори: Райчев,Р., Узунов,В., Петров,П.
Заглавие: ЙЕРАРХИЧНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО НА БИЗНЕС СГРАДА ТИП МОЛ
Ключови думи: йерархична система, електрозахранване, визуализиране, автоматично управление, SCADA, ПЛК

Абстракт: В настоящата публикация са формирани основните технико-икономически изисквания към система за управление на търговско- административна сграда, съобразени с основните критерии за комфорт и лесна поддръжка. Разглежда се формирането на организацията и функционалността на йерархична система за управление на електрозахранване, като се конкретизират функциите и разпределянето на задачите за решаване на всички подсистеми. Предлага се и техническа структура за реализация. Предвидено е развитието на системата по вертикала, като подсистема на по-голяма система. Решени са задачи за мониторинг и управление на захранването с резервиране от първи клас и контрол и диалог с оператор за аварийни ситуации. Предложената подсистема реализира ръчен и автоматичен режим, местно и централно управление.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 421-430, 2012, България, Созопол
  Autors: Raychev,R., Uzunov,V., Petrov,P.
  Title: HIERARCHICAL SYSTEM FOR POWERMANAGMENT OF A BUSINESS BUILDING TYPE MALL
  Keywords: hierarchical system, power management, monitoring, automatic control, SCАDA, PLC

  Abstract: In this publication is formed the main technical and economic requirements for system management of a commercial office building, consistent with the basic criteria for comfort and easy maintenance. Consider the formation of the organization and the functionality of the hierarchy system management of the power system by specifying the functions and allocation of tasks to solve all subsystems. Proposed is a structure and technical implementation. It is provided development of the system vertically, as a subsystem of a larger system. Resolved tasks are monitoring and management of the power system, automatic changeover and control and dialog with operator for emergency situations. The proposed subsystem implements manual and automatic control mode, local and central control.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 421-430, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум