Оригинал (Original)
Автори: Рашид,Р., Узунов,В., Петров,П.
Заглавие: УПРАВЛЕНИЕ НА ОВК СИСТЕМА ЗА ЛЕТИЩЕН ТЕРМИНАЛ
Ключови думи: сградна автоматизация, ОВК, управление, ПЛК, SCADA,

Абстракт: Докладът разглежда управлението на част от система за сградна автоматизация, обхващаща инсталация за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) на летищен терминал. Системата е изградена на базата на програмируеми логически контролери (ПЛК), обменящи информация чрез MODBUS комуникационен протокол върху RS485 и Ethernet интерфейси. Данните от ПЛК се обират в сървър, върху който е инсталиран софтуер тип SCADA, с цел централно управление и визуализация на процесите.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 415-420, 2012, България, Созопол
  Autors: Rashid.R., Uzunov,V., Petrov,P.
  Title: HVAC MANAGEMENT SYSTEM FOR AIRPORT TERMINAL
  Keywords: building automation, HVAC, control, PLC, SCADA, MODBUS

  Abstract: Current work observes a part of a building automation system including control of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) system of an airport terminal. The system is based on programmable logic controllers (PLC) that exchange information via MODBUS communication protocol on RS485 and Ethernet interfaces. Data from PLCs are being collected in a server on which is installed SCADA software for central management and visualization of processes.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 415-420, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум