Оригинал (Original)
Автори: Петкова, Н. С., Стоянова,К., Кънева-Цочева, М. М.
Заглавие: ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА СИЛОВИТЕ ТРАНСФОРМАТОРИ
Ключови думи: силови трансформатори, ремонт, подмяна, диагностика

Абстракт: В статията са описани някои от начините за определяне на състоянието на силовите трансформатори. Въз основа на направения анализ на изследвания обект, след неговата диагностика и технико-икономическа оценка, се определят размера и възможността за възстановяване на вложените разходи. В доклада са разгледани предимства на ремонтирани, в сравнение с инсталирани нови силови трансформатори.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 1, стр. стр. 371-376, 2012, България, Созопол
  Autors: Petkova, N. S., Stoyanova,K., Kaneva, M. M.
  Title: TECHNICAL AND ECONOMICAL INDICATORS FOR FUNCTIONALITY ASSESSMENT OF POWER TRANSFORMERS
  Keywords: power transformers, repair, replacement, diagnostics

  Abstract: In this paper, some ways of determining power transformers condition, are presented. Technical and economical assessment of the object is based on its diagnostics. The analysis itself determines the costs and the opportunity to recoup them. In the paper, some examples of profitability of repaired power transformers against new unit are given.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 371-376, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум