Оригинал (Original)
Автори: Филипова-Петракиева, С. К., Таскова,Г., Терзиева, С. Д.
Заглавие: ДЕФИНИРАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ЛАМПИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Ключови думи: лампи, светлинни източници, улично осветление

Абстракт: В настоящата работа са разгледани базовите параметри, характеризиращи принципа на действие на изкуствените източници на светлинна енергия. На тази основа е извършен сравнителен анализ между съществуващите до момента различни видове лампи, като са посочени техните предимства и недостатъци. Отчитайки спецификата на околната среда, в която работи уличното осветление, е търсен подход при избора на типовете лампите да са подходящи за неговото нормално функциониране и с по-добра енергийна ефективност.

Библиография

  Издание

  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, стр. стр. 355-360, 2012, България, Созопол
  Autors: Petrakieva, S. K., Taskova,G., Terzieva, S. D.
  Title: SOME CRITERIA UNDER CONSIDERATION OF THE LIGHT SOURCES FOR ELECTRIC STREET-LIGHTING
  Keywords: lamps, light sources, street lighting systems

  Abstract: In the work, basic parameters, characterizing the working of the light sources, are discussed. On this basis, the comparative analysis of the nowadays existing types of lamps is made. In detail all of their advantages and disadvantages are considered. An approach for choosing the appropriate lamps, which are suitable for normal working of the street-lighting, is discussed. The choice is based on normal functionality and guarantee of better energy effectiveness of the lighting systems.

  References

   Issue

   INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 1, pp. 355-360, 2012, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум