Оригинал (Original)
Автори: Сербезов, В. С.
Заглавие: ИНОВАТИВНИ МЕТОДИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕТЦИ ПИЛОТИ, РАЗРАБОТВАНИ В БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ И УКРАЙНА
Ключови думи: обчение на летци-пилоти, методика на летателното обучение

Абстракт: В статията е направен обзор на изследванията провеждани в последните години от съществуването на СССР и продъжени след разпадането му в Украйна, имащи за цел повишаване на ефективността на обучение на пилотите от военната авиация. Проведените експерименти показват възможности за значително повишаване на качеството на обучение, при същевременно съкращаване на необходимите полетни часове. Разгледаните методически разработки са актуални на фона на критичното състояние на системата за обучение, както на военни, така и на граждански пилоти в България и по-общо в световен план. Елементи от тях могат да се прилагат и при подготовката на нелетателни авиационни кадри.

Библиография

  Издание

  БулТранс-2015, стр. стр. 34-37, 2015, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X

  Издателските права се държат от ТУ-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Serbezov, V. S.
  Title: Innovative Methodologies for Pilot Training, Developed in the Former Soviet Union and Ukraine
  Keywords: pilot training, flight training methodology

  Abstract: The article presents an overview of the research efforts started in the last years of the USSR and continued in Ukraine with the aim of improving the methodologies for flight crew training in the airforce. The conducted experiments showed possibilities for significant improvement of the training quality together with reduction of the required flight time. The overviewed methodologies are of high interest in the light of the current crisis of the flight crew training system (booth military and commercial) in Bulgaria and also worldwide. Some elements of the mentioned methodologies could be used also for training of aviation ground personnel.

  References

   Issue

   BulTrans-2015, pp. 34-37, 2015, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Copyright ТУ-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание