Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА ВЪРХУ БРОЯ НА ПРЕВОЗЕНИТЕ ПЪТНИЦИ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В ГР. СОФИЯ
Ключови думи: обществен транспорт, избор на вид транспорт.

Абстракт: В доклада се представят резултати от прилагането на методика за оценка на влиянието на различни параметри върху избора на вида транспорт при придвижване в градовете. Обърнато е внимание на влиянието на стойността на билета за ползване на обществен транспорт върху броя на превозените пътници в гр. София.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс - 2016, стр. стр. 178-180, 2016, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N.
  Title: INFLUENCE ESTIMATION OF THE TICKET PRICE ON THE NUMBER OF PASSENGERS CARRIED BY PUBLIC TRANSPORT IN SOFIA CITY
  Keywords: public transport, modal choices.

  Abstract: The report presents results from the application of a methodology to assess the influence of various parameters on the choice of mode of transport when traveling in cities. Attention is paid to the influence of the public transport ticket price on the number of transported passengers in the Sofia city.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2016, pp. 178-180, 2016, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Pencheva V., Asenov A., Grozev D., Beloev I., Georgieva Ts., Daskalov P., ASSESSMENT OF THE MAAS SYSTEM AS A TOOL FOR SHARED ECONOMY IN TRANSPORT AND THE APPLICATION OF HYDROGEN MOBILITY, ROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 4, FRI-2.203-2-TMS-06, pp 136-143 - 2019 - в български издания

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.