Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ЧАКАНЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА
Ключови думи: кръгови кръстовища, трафик, време за чакане.

Абстракт: В доклада се разглеждат въпроси, свързани с експерименталното изследване на времето за чакане при преминаване на кръгови кръстовища. Анализирани са резултатите получени при измерване на индивидуалното време за чакане на автомобилите на всеки от входовете на две кръгови кръстовища в град София, които се отличават с висока интензивност.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс - 2016, стр. стр. 170-173, 2016, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N.
  Title: AN INVESTIGATION OF THE WAITING TIME AT ROUNDABOUTS
  Keywords: roundabouts, traffic, waiting times.

  Abstract: The report examines issues related to the experimental study of waiting times when crossing the roundabouts. Analyzed the results obtained by measuring the individual waiting time of vehicles at each of the entrances of the two roundabouts in Sofia, which are characterized by high intensity.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2016, pp. 170-173, 2016, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.