Оригинал (Original)
Автори: Салиев, Д. Н.
Заглавие: АЛГОРИТМИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ВРЕМЕНАТА НА ФАЗИТЕ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЦИКЪЛА НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕ
Ключови думи: транспортни потоци, време за чакане на кръстовище, продължителност на цикъла на светофарна уредба.

Абстракт: В доклада се представят алгоритми за оптимизиране на продължителността на цикъла на светофарна уредба на кръстовище при намаляване или увеличаване на интензивността на транспортните потоци, които формират неговото натоварване.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии БулТранс - 2014, стр. стр. 227-230, 2014, България, Созопол, Издателство на Техническия университет – София, ISSN 1313-955X

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Saliev, D. N.
  Title: TIME OF PHASE OPTIMIZATION ALGORITHMS IN CASE OF CHANGE THE TRAFFIC SIGNAL CYCLE DURATION
  Keywords: traffic flows, while waiting at an intersection, a cycle time of traffic lights

  Abstract: The report presented algorithms to optimize the cycle of traffic lights at an intersection in reducing or increasing the intensity of traffic flows that form its load.

  References

   Issue

   International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies BulTrans-2014, pp. 227-230, 2014, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1313-955X

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.